W przypadku zlecenia dokumentu wyceny przedsiębiorstwa Zleceniodawca otrzyma przeprowadzony merytorycznie i profesjonalny Raport z Wyceny w pełni odzwierciedlający rynkową wartość przedsiębiorstwa. Wykonane wyceny są wiarygodną podstawą do udanych transakcji kupna - sprzedaży, budowania strategii rozwoju firmy, wniesienia przedsiębiorstwa aportem do innej spółki czy podjęcia racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

 

Na układ dokumentu wyceny wpływa szereg czynników, jej cel, przedmiot działalności przedsiębiorstwa oraz dobrane metody wyceny uzgodnione ze Zleceniodawcą. Poniżej przedstawiono ogólny układ Raportu z Wyceny przedsiębiorstwa.

 

I. Wstęp

I.1 Przedmiot, cel i zakres wyceny

I.2. Podstawy formalne, prawne i merytoryczne wyceny

I.3. Klauzule i zastrzeżenia

II. Uzasadnienie doboru przyjętych metod i podejść

III. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie

III.1 Analiza wewnętrznego potencjału przedsiębiorstwa

III.2 Przedmiot działalności przedsiębiorstwa

III.3 Potencjał majątkowy

III.4 Potencjał ludzki

III.5 Potencjał finansowy

IV. Analiza otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa

IV.1 Charakterystyka rynku

IV.2 Charakterystyka głównych konkurentów

IV.3 Charakterystyka dostawców

IV.4 Charakterystyka rynku odbiorców

V. Prognoza finansowa (5 lat)

V.1 Założenia do prognozy

V.2 Bilans

V.3 Rachunek zysków i strat

V.4 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

V.5 Rachunek przepływów pieniężnych

V.6 Rozliczenie VAT

V.7 Analiza wskaźnikowa

V.8 Analiza wrażliwości

V.9 Analiza SWOT

V.10 Analiza średnioważonego kosztu kapitału

VI. Określenie wartości przedsiębiorstwa

VI.1 Wycena przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu metody nr 1

VI.2. Wycena przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu metody nr 2

VI.3. Wycena przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu metody nr 3

VI.4. Wnioski i rekomendacje końcowe do wyceny

VII. Aneksy obliczeniowe – Wycena

        VIII. Aneksy obliczeniowe – Prognoza finansowa

Klinika Nowych Technologii Energetyki Środowiskowej Sp. z o.o.

Copyright © 2015 - 2018

Dokument z wyceny przedsiębiorstwa