O Firmie

 

Założycielem firmy Nano Consulting jest – Iwona Szołno - doświadczony analityk finansowy o wszechstronnej - teoretycznej i praktycznej - znajomości   tematyki   zarządzania   finansami   przedsiębiorstw.  Posiada  wiedzę z  zakresu  prawa  gospodarczego,  handlowego,  bankowego 
i funkcjonowania rynków finansowych. Wykształcenie magisterskie ekonomiczne zdobywała w Szkole Głównej Handlowej oraz na Podyplomowych Studiach Wyceny Nieruchomości (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej).

 

Jako Specjalista ds. inwestycji kapitałowych (m.in.: BOŚ S.A.; Polski Bank Rozwoju S.A.; Kredyt Bank S.A. Bank Współpracy Europejskiej S.A.) doradzała przy prywatyzacji przedsiębiorstw, emisji obligacji i papierów dłużnych przedsiębiorstw oraz w wycenie akcji spółek debiutujących na GPW, dla których bank był gwarantem emisji akcji.

W ramach własnej działalności konsultingowej prowadzoną przez 9 lat pod nazwą DEFIS Doradztwo Ekonomiczne - Nieruchomości zrealizowała ponad 150 dużych i prestiżowych projektów finansowych, w tym dla banków zagranicznych i funduszy inwestycyjnych m.in.: biznesplany i wyceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji i restrukturyzacji, wyceny patentów i innowacyjnych technologii, studia wykonalności, due diligence prawno-finansowe. Kolejne dziesięć lat pracowała jako Menadżer w grupach kapitałowych.

W Kombinatoriach firmy INVESTIN prowadziła także seminaria dla potencjalnych inventorów oraz studentów i doktorantów w zakresie wyceny i finansowania start-up’ów, aspektów prawnych, finansowych i podatkowych wartości niematerialnych i prawnych oraz biznesowych aspektów komercjalizacji zaawansowanych technologii).

Posiada również wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu przedsięwzięć we wczesnej fazie rozwoju oraz doradztwie finansowym w różnych branżach nowych technologii – specjalizuje się w inwestycjach związanych z energią odnawialną (wieloletnia współpraca z Kliniką Nowych Technologii Energetyki Środowiskowej Sp. z o.o.

 

Jest czynnym Ekspertem ds. Komercjalizacji Innowacyjnych Technologii, Ekspertem Gospodarczo-Biznesowym w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Ekspertem w Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

Od kwietnia 2018 r. jest również Ekspertem usług w ramach pilotażowego programu Dobry Pomysł finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I , Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR, Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów oraz przez konsorcjantów.

 

NanoConsulting współpracuje z wieloma Specjalistami z różnych dziedzin, z którymi - w zależności od tematu projektu, stopnia trudności oraz jego złożoności - powołuje dedykowane „Zespoły robocze”. 

 

 

Klinika Nowych Technologii Energetyki Środowiskowej Sp. z o.o.

Copyright © 2015 - 2018