Klinika Nowych Technologii Energetyki Środowiskowej Sp. z o.o.

Copyright © 2015 - 2018

Studium wykonalności (FEASIBILITY STUDY) 

Studium Wykonalności (Feasibility Study)   stanowi jeden z pierwszych kroków analiz
przed-inwestycyjnych, następujący bezpośrednio po zidentyfikowaniu problemu i sformułowaniu wstępnej koncepcji.


Każdy projekt inwestycyjny składa się z trzech faz:

  1. Fazy przed-inwestycyjnej

  2. Fazy inwestycyjnej

  3. Fazy operacyjnej (eksploatacyjnej)Istotę działań w pierwszym Fazie projektu przygotowania inwestycji stanowi ocena celowości i opłacalności inwestowania, dlatego faza ta obejmuje dokładne rozpoznanie potrzeb, oszacowanie ich wielkości i prognozę zmian w przyszłości.


Analiza przeprowadzona w studium wykonalności ma za zadanie wstępne określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz głównych parametrów technicznych, oszacowanie nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz określenie ich harmonogramu, co pozwala na zaplanowanie wydatków, a także określenie źródeł finansowania, ocenę, czy analizowana inwestycja jest uzasadniona ze społecznego punktu widzenia, wybór najkorzystniejszego wariantu inwestycji, identyfikację potencjalnych problemów związanych z realizacją i eksploatacją analizowanej inwestycji.


Celem Studium wykonalności jest ocena rentowności finansowej i ekonomicznej oraz realności wykonania projektu inwestycyjnego.


Przeprowadzone rzetelnie Studium wykonalności pomaga zminimalizować ryzyko i uniknąć podejmowania błędnych decyzji, pociągających olbrzymie koszty.


Studium wykonalności jest niezbędne dla wszystkich inwestycji finansowanych w formule Project finance, oraz inwestycji infrastrukturalnych sektora publicznego.