Wycena przedsiębiorstwa

Wycenę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części można opracowywać w różnorodnych celach i w odpowiedzi na różnorodne potrzeby, wśród których wyróżnić należy:

 • Transakcję kupna lub sprzedaż przedsiębiorstwa

 • Przeprowadzenie postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji

 • Fuzji i przejęć

 • Celów podatkowych

 • Weryfikację zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu

 • Sporów gospodarczych

 • Wymogów rachunkowych (MSR/MSSF)

 • Przekształceń i reorganizacji działalności

 • Postępowania cywilnoprawnego

 • Alokacji ceny nabycia - PPA (ang. Purchase price allocation)

 • Inne cele

 

W zależności od potrzeb Klienta oraz celu wyceny, dla określenia wartości przedsiębiorstwa wykorzystuje się trzy najczęściej stosowane metody wyceny. Są to:

 

Metody dochodowe – opierają się na szacunkach oczekiwanych w przyszłości nadwyżek finansowych (cash flow), bądź oczekiwanych wynikach finansowych (zyskach) przedsiębiorstw. Stosowane podejścia do metody:

 • Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)

 • Zdyskontowanych zysków

 • Zdyskontowanych dywidend

 

Metody majątkowe - koncentrują się na zróżnicowanych sposobach oceny majątku przedsiębiorstwa. Stosowane podejścia do metody:

 • Skorygowanych aktywów netto

 • Likwidacyjna

 • Odtworzeniowa

 

Metody porównawcze – ich istotą jest wyszukiwanie na rynku kapitałowym najbardziej podobnych firm, a następnie, bazując na rynkowych wycenach tych firm, wykorzystuje się wskaźniki rynku kapitałowego (po uprzednim skorygowaniu ich wielkości) do określenia wartości wycenianego przedsiębiorstwa. Stosowane podejścia do metody:

 • Oparte na wartości rynkowej

 • Oparte na wartości całego przedsiębiorstwa

 • Oparte na charakterystycznych dla danego sektora rynku wielkościach

 

Przy wycenie stosowane są również Metody mieszane - łączą dwa podejścia do wyceny – majątkową i dochodową. Główne założenia do tych metod opierają się na przekonaniu, że o wartości przedsiębiorstwa decyduje zarówno posiadany majątek, jak i zdolność do generowania zysków (lub nadwyżki gotówki). Zwykle dolną granicę przedsiębiorstwa wyznacza wartość przedsiębiorstwa oszacowana podejściem majątkowym.

Klinika Nowych Technologii Energetyki Środowiskowej Sp. z o.o.

Copyright © 2015 - 2018