Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Posiadamy unikalną wiedzę w zakresie wyceny wszelkiego rodzaju aktywów niematerialnych i prawnych, w tym bardzo szerokie doświadczenie w wycenach innowacyjnych technologii i know-how technologicznego.

 

W ramach wyceny wartości niematerialnych i prawnych realizowane są następujące wyceny:

  • Wycena patentów, licencji, kontraktów długoterminowych

  • Wycena marki (produktowej i korporacyjnej), marki sieci dystrybucji

  • Wycena znaku towarowego

  • Wycena Know-how, prac badawczo-rozwojowych i innych własności intelektualnych, oraz

  • Test na utratę wartości firmy (zgodnie z MSR 36).

 

Wybór konkretnych metod wyceny dostosowany jest do specyfiki przedsiębiorstwa oraz celów, którym ma służyć wycena. Stosujemy indywidualne podejście do każdego Klienta.

 

W zależności od rodzajów wartości niematerialnych i prawnych, celu wyceny i obowiązujących regulacji prawnych, wycenę aktywów realizujemy za pomocą podejścia dochodowego, kosztowego lub rynkowego.

 

Podejście dochodowe

W ramach tego podejścia wyróżnia się dwie zasadnicze metody wyceny:

  • Metodę kapitalizacji opłat licencyjnych – opierająca się na rynkowej wysokości hipotetycznej wartości opłat licencyjnych, które byłyby wnoszone przez potencjalnego licencjobiorcę,

  • Metodę nadwyżki stopy zwrotu – polegającej na oszacowaniu wartości przyszłych przepływów pieniężnych wynikających wyłącznie z posiadania danego aktywa niematerialnego. Bada ona udział wartości danego aktywa w wartości całego kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

Podejście kosztowe

Podstawowe założenie opiera się na przekonaniu, że wartość danego aktywa jest porównywalna z wartością bieżącą kosztów jego odtworzenia.

 

Podejście rynkowe

Determinantem wartości jest wartość transakcji rynkowych, których przedmiotem były porównywalne aktywa niematerialne.

 

Wycena sporządzana jest wspólnie z licencjonowanym, doświadczonym Rzeczoznawcą Majątkowym

Klinika Nowych Technologii Energetyki Środowiskowej Sp. z o.o.

Copyright © 2015 - 2018